1. Właścicielem sklepu internetowego Pieknelampy.pl jest:
 
Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o.

61-423 Poznań, ulica Błotna 25

NIP 9721124866

REGON 300175859

KRS 0000508874

Tel. +48 799488488

E-mail: biuro@expansa.pl

Dalej zwany Administratorem.

2. Nie ustanowiono inspektora ochrony danych osobowych, w celu informacji oraz zarządzania swoimi danymi osobowymi Klient jest proszony o kontakt:

-telefonicznie: pod numerem 61 828 90 88 lub +48 799488488
-listownie: pisząc na adres Błotna 25, 61-423 Poznań
-mailowo: pisząc na adres poczty elektronicznej: biuro@expansa.pl lub biuro@pieknelampy.pl

3. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe osób fizycznych (dalej Klientów), będących klientami sklepu internetowego pieknelampy.pl.

Podstawowe przetwarzanie danych osobowych polega na użyciu ich wyłącznie w celach realizacji zamówienia, złożonego poprzez witrynę sklepu internetowego. Jest to wymóg niezbędny do dostarczenia zamawianego towaru do rąk Klienta.  
Oprócz tego Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych- nie jest to wszak konieczne do realizacji zamówień i przez to całkowicie dobrowolne.


Klient przy rejestracji nowego konta klienta proszony jest o potwierdzenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dwóch krokach, za pomocą zaznaczenia/odznaczenia odpowiedniego pola, widocznego przy tekście zgody:

a) zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie przeze mnie podanych danych osobowych w celu realizacji złożonego przeze mnie zamówienia.


Zaznaczając pole "Wyrażam zgodę" składa Pani / Pan oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych przez Panią / Pana, to jest: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu, w celu realizacji zamówienia przez Agencję Reklamową Expansa Sp. z o.o.- będącą właścicielem sklepu internetowego Piękne Lampy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy, polegającej na sprzedaży produktów, które zostały przez Panią / Pana zamówione w naszym sklepie. Brak zgody na przetwarzanie wymienionych wyżej danych uniemożliwi nam wykonanie zamówienia, gdyż nie będziemy w stanie skontaktować się z Panią / Panem ani przesłać zamówionego towaru na wskazany adres. W przypadku wyboru przez Panią / Pana doręczenia przesyłki w sposób inny niż odbiór osobisty w siedzibie firmy, będziemy zmuszeni przekazać także imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu do wybranej przez Panią / Pana firmy kurierskiej lub operatora pocztowego, zgodnie z oczekiwanym przez Panią / Pana sposobem dostarczenia towaru.

b) zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie przeze mnie podanych danych osobowych w celach marketingowych przez Agencję Reklamową Expansa Sp. z o.o.- właściciela sklepu internetowego Piękne Lampy.

Zaznaczając pole "Wyrażam zgodę" składa Pani / Pan oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie wszystkich podanych przez Panią / Pana danych w celu realizacji istotnych interesów właściciela sklepu Piekne Lampy, jakimi w świetle RODO są także cele marketingowe firmy.

Jednocześnie zaznaczając pole "Wyrażam zgodę" oświadcza Pani / Pan, że chce otrzymywać od Agencji Reklamowej Expansa Sp. z o.o. materiały reklamowe dotyczące usług i produktów oferowanych poprzez sklep Piękne Lampy, w postaci korespondencji email. Co więcej, zgadza się Pani / Pan na kontakt telefoniczny ze strony Agencji Reklamowej Expansa Sp. z o.o. w celach marketingowych, związanych z działalnością sklepu Piękne Lampy.

Wreszcie, zaznaczając pole "Wyrażam zgodę" potwierdza Pani / Pan, że została/został poinformowany, iż właściciel sklepu internetowego Piękne Lampy będzie przetwarzał wszystkie dobrowolnie podane dane osobowe w celu lepszego dopasowania treści marketingu bezpośredniego produktów i usług sklepu internetowego Piękne Lampy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f RODO.

Podane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, do momentu usunięcia konta klienta w sklepie pieknelampy.pl lub poinformowania przez osobę, której dane dotyczą, o wycofaniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie Jej danych osobowych.

4. Przez cele marketingowe Administratora rozumie się: oferowanie produktów i usług sklepu internetowego pieknelampy.pl, reklamę sklepu internetowego pieknelampy.pl, przeprowadzanie badań dotyczących zadowolenia Klientów sklepu pieknelampy.pl oraz informowanie o wszelkich dostępnych promocjach w sklepie pieknelampy.pl.

Powyższe cele marketingowe będą realizowane poprzez wysyłanie korespondecji elektronicznej (email) oraz kontakt telefoniczny z Klientem- z wykorzystaniem danych kontaktowych, które Klient dobrowolnie podał podczas zakładania konta klienta (o ile wyraził dodatkowo zgodę na używanie rzeczonych danych w celach marketingowych).

5. W przypadku wyrażenia zgody wyłącznie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, Administrator posługiwał się będzie ww. danymi wyłącznie w celu kontaktu telefonicznego z Klientem w celach informacji o zamówieniu oraz sprawnej wysyłki i wyłącznie do czasu dostarczenia zamówionych towarów do Klienta.
Po tym czasie Administrator nie użyje danych Klienta w żaden sposób, jednakże będzie przechowywał podane dane tak długo, jak długo Klient będzie miał w sklepie konto klienta.
Przechowywanie danych w związku z prowadzeniem konta klienta jest spowodowane ułatwieniem Klientowi kolejnych zamówień. Gdyby dane osobowe Klienta nie były przechowywane przez Administratora, bezcelowe byłoby zakładanie konta klienta- przy zamówieniach każdorazowo Klient musiałby podawać niezbędne dane od początku.

6. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych zarówno w celach realizacji zamówienia, jak i celach marketingowych- dane będą przechowywane i przetwarzane do momentu usunięcia konta w sklepie przez Klienta, bądź informacji ze strony Klienta o zmianie Jego woli co do dysponowania danymi przez Administratora.

7. Administrator danych osobowych Klienta nie udostępni ich nikomu.

8. Klient ma pełne prawo do dysponowania swoimi danymi osobowymi a więc do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Co więcej, każda wyrażona zgoda na dysponowanie danymi osobowymi Klienta przez Administratora może być w każdej chwili ograniczona, zmodyfikowana lub cofnięta bez podawania przyczyny.

Jeśli Klient w pewnym momencie zmieni swoją wolę co do dysponowania Jego danymi osobowymi przez Administratora, ma możliwość poinformować o tym Administratora:

a) telefonicznie: pod numerem 61 828 90 88 lub +48 799488488
b) listownie: pisząc na adres Błotna 25, 61-423 Poznań
c) mailowo: pisząc na adres poczty elektronicznej: biuro@expansa.pl lub    biuro@pieknelampy.pl
d) skorzystać z odpowiedniej zakładki w Panelu Klienta.

Od momentu modyfikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta, Administrator niezwłocznie dostosuje się do życzenia Klienta i zaprzestanie używać Jego danych osobowych wbrew wyrażonej woli.

W wypadku całkowitego cofnięcia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator niezwłocznie usunie wszystkie dane które zostały mu udostępnione.
Będzie się to wiązało z niemożliwością dalszego prowadzenia konta klienta w sklepie internetowym pieknelampy.pl, tak więc odpowiednie konto klienta zostanie usunięte w całości.

9. Administrator zastrzega, że w momencie zaistnienia uzasadnionych roszczeń na gruncie obowiązującego prawa, co do osoby, której dane osobowe przetwarzamy, osoba ta nie ma prawa ubiegać się o usunięcie lub zaprzestanie dysponowania swoimi danymi osobowymi.

W wypadku naruszeń obowiązującego porządku prawnego przez osobę, której dane pozostają w naszej dyspozycji- podejmiemy odpowiednie kroki prawne w celu dochodzenia uzasadnionych na gruncie obowiązującego prawa roszczeń, co nie jest w sprzeczności z prawami i wolnościami osobistymi.  

10. We wszelkich sprawach niejasnych, bądź niezrozumiałych- służymy pomocą telefonicznie (+48 799488488) oraz mailowo: proszę pisać na biuro@pieknelampy.pl lub biuro@expansa.pl
Nasi eksperci dołożą wszelkich starań by powierzając swoje dane osobowe, Klient czuł się bezpiecznie i miał wszelką wiedzę, co do sposobu, w jaki Administrator używa powierzone dane osobowe.

Klient w każdym momencie ma jednak prawo odwołania się oraz złożenia skargi do organu nadzorczego:
-Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (infolinia tel. 606-950-000)
a w późniejszym czasie
-Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ ten ma zastąpić dotychczasowy GIODO, w chwili obecnej nie został jeszcze powołany)